Tilintarkastus

Suoritamme lakisääteistä tilintarkastusta yrityksille, asunto-osakeyhtiöille, yhdistyksille, säätiöille ja muille yhteisöille.

Tietoa tilintarkastuksesta

Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan tehtävä on valvoa, että yrityksen tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallinnon tarkastus on osa lakisääteistä tilintarkastusta. Hallinnon tarkastuksen tavoitteena on selvittää vastuuvelvollisten lainmukaisuutta ko. yhteisölainsäädännön säännösten perusteella.

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava yhteisön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilintarkastuslain mukaan tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.

Kertomuksessa annettava lausunto oikeista ja riittävistä tiedoista sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ristiriidattomuudesta voi olla vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen.

Tilintarkastusstandardien mukaan tilintarkastajan tulee ennen tilintarkastuskertomuksen antamista pyytää toimivalta johdolta kirjallinen vahvistusilmoitus. Vahvistuskirjeessä johto vahvistaa, että tilinpäätös on laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti ja että johto on antanut tilintarkastajalle kaikki tarvittavat tiedot tilintarkastustoimeksiannon ehdoissa sovitulla tavalla. Johdon vahvistuskirjeellä ei muuteta yhtiön hallituksen, toimivan johdon, työntekijöiden eikä tilintarkastajan velvoitteita tai vastuita.

Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajan valinta eri yhtiömuodoissa

Osakeyhtiö, henkilöyhtiö, osuuskunta

Tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 2.luvussa. Lain mukaan tilintarkastaja tulee valita, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

 1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
 3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos:

 1. yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 huoneistoa
 2. tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain mukaan
 3. osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaan on käsiteltävä.

Yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä.

Yhdistys

Yhdistyksen tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain mukaan. Mikäli tilintarkastuslain mukaiset raja-arvot ei täyty, yhdistyslain 6.luvun mukaan yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

Valmistaudu tilintarkastukseen

Joustavan tilintarkastustyön aloittamiseen tarvittavia lomakkeita ja muistilistoja:

TOIMEKSIANTOKIRJE (toimeksiantokirje pdf)
Ennen toimeksiannon alkua laadimme asiakkaiden kanssa toimeksiantosopimuksen.

SIDONNAISUUSLOMAKKEET ASUNTO-OSAKEYHTIÖILLE (sidonnaisuuslomake pdf)
Hallituksen jäsenten, isännöitsijöiden sekä heidän lähipiirinsä (esim. avio-ja avopuolisot, sisarukset, tai sisarpuolet) tulee ilmoittaa merkitykselliset omistukset yhteisöissä, hallituksen jäsenyyksistä tai työskentelystä näissä yhtiöissä.

Merkitykselliset yhteisöt ovat esim.

 • huoltoyhtiöpalvelut
 • kiinteistöhallintapalvelut
 • rakennusvalvontapalvelut
 • taloyhtiön tilojen vuokrauspalvelut
 • rakennus- ja korjauspalvelut (esim. LVI, sähkö)
 • kiinteistö- ja vuokranvälityspalvelut
 • urakoiden suunnittelu ja -valvontapalvelut
 • juridiset asiantuntijapalvelut
 • tilintarkastuspalvelut

TILINTARKASTUKSEEN TOIMITETTAVA MATERIAALILISTA (materiaalit pdf)
Tilintarkastustyö sujuu joustavasti, kun meillä on käytettävissä heti tarkastuksen alettua kaikki tarvittava materiaali.

Ota yhteyttä

Valitse yhteydenoton aihe: