Veroilmoitusten määräajat ja verohallinnon maksujärjestelyt

21.10.2019
Veronmaksajain keskusliitto ry

Verohallinnon maksujärjestelyt

Verohallinto on tehnyt päätöksen maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä (linkki).
Verohallinto voi ryhtyä maksujärjestelyyn tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneen verovelvollisen kanssa sen sijaan, että verot lähetettäisiin ulosottoperintään tai ryhdyttäisiin muihin perintätoimiin. Verohallinto laatii ja lähettää verovelvolliselle maksuaikataulun, jonka mukaisesti verot on suoritettava maksujärjestelyssä määriteltyinä tasaerinä.

Verohallinto voi vaatia ennakkomaksun suorittamista verojen kertymisen turvaamiseksi maksujärjestelyn osana tai ennen maksujärjestelyyn ryhtymistä. Maksujärjestely tehdään yleensä vakuudettomana, mutta Verohallinto voi vaatia maksujärjestelyyn kuuluvien verojen maksamisen turvaamiseksi vakuuden asettamista.

Vakuudettoman maksujärjestelyn enimmäisaika on kaksi vuotta. Jos maksujärjestelylle on asetettu vakuus, maksuaika voi olla pidempi.

Maksujärjestely raukeaa, jos verovelvollinen ei suorita maksuja maksuaikataulun mukaisesti, verovelvolliselle syntyy uutta verovelkaa tai jos verovelvollinen laiminlyö verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

Veroilmoitusten määräajat vuodelta 2019

Verohallinto on tehnyt päätöksen (linkki) vuodelta 2019 annettavien veroilmoitusten ilmoittamistavoista ja ilmoituksen antamisajoista sekä vuoden 2020 kiinteistöverotusta varten tehtävästä  ilmoituksesta. 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veroilmoitus

Esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot on annettava viimeistään 5.5.2020, 12.5.2020 tai 19.5.2020 sen mukaan kuin verovelvollisen saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty.

Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava veroilmoitus viimeistään 19.5.2020. 

Maataloudenharjoittajan veroilmoitus

Verovelvollisen, joka harjoittaa maataloutta, on annettava maatalouden veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot viimeistään 2.4.2020. 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Verovelvollisen, joka harjoittaa liikettä tai ammattia, on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot viimeistään 2.4.2020. 

Metsätalouden veroilmoitus ja metsätalouden arvonlisäveron veroilmoitus

Metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava viimeistään 2.3.2020. Jos verovelvollinen tai hänen puolisonsa harjoittaa maataloutta, liikettä tai ammattia ja maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään 2.4.2020, myös metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava viimeistään mainittuna päivänä.

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän, jonka arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi ja joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, ei ole annettava arvonlisäveroa koskevaa veroilmoitusta ajalta, jolta ei ole veroa koskevia tietoja, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi.

Puolisoiden veroilmoituksen antamisaikaa koskeva poikkeus

Verovelvollisten, joihin sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on annettava veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot samassa määräajassa. Jos määräaika päättyisi eri aikaan, puolisoiden on annettava veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Verotusyhtymät 

Verotusyhtymän on annettava veroilmoitus viimeistään 2.3.2020. 

Elinkeinoyhtymät

Elinkeinoyhtymän on annettava veroilmoitus viimeistään 2.4.2020. 

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. 

Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus viimeistään 30.4.2020.

Kiinteistötietojen ilmoittaminen kiinteistöverotusta varten

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet viimeistään 30.4.2020.  Muut verovelvolliset antavat edellä mainitun ilmoituksen 5.5.2020.  Puolisoiden yhdessä omistamasta kiinteistöstä riittää yksi yhteinen ilmoitus.